Поиск по сайту
Авторизация
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вступи в Союз

Пухляк - птица 2017 года
   
BG.jpg

Систематическая галерея
baner_Sturman.gif
agrol.jpg

 Экогид1.jpg  

 


Fågelliv i Ryssland/As the bird flies in Russia

 • Архив

  «   Декабрь 2017   »
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
               

The Botanical garden, Akademgorodok, Novosibirsk

Botaniska trädgården, Akademgorodok, Novosibirsk

Söder om Akademgorodok breder den Centrala Sibiriska Botaniska trädgården ut sig över en yta större än 10 kvadratkilometer. En mindre del består av parkanläggningar runt huvudbyggnaden och andra byggnader för forskning, samt odlingsytor. En större del består av skog som får utvecklas fritt men som också innehåller försöksplanteringar av diverse, för regionen och platsen exotiska, trädslag, exempelvis gran, cembratall och sibirisk lärk och ek. De tre första förekommer naturligt i regionen, men inte just i detta område, och ek växer inte vilt någonstans i Sibirien.

Området befinner sig i den vegetationszon/klimatzon som kallas ”Pod-tajga”, söder om ”Sydtajgan” och norr om ”Skogsstäppen”. Det är alltså det sydligaste sammanhängande tajgabältet. Dominerande trädslag är björk, tall och en del asp. Vilken av dessa arter som dominerar, verkar mest bero på jordarten. På grövre jordarter, sandiga marker, dominerar tallen, på andra håll är det nästan ren björkskog.

Sibirien är på många håll opåverkat av inlandsisar och jordlagren är mäktiga. Området där Botaniska trädgården befinner sig är inte speciellt kuperat, men de små vattendrag som finns har gett upphov till många och djupa raviner och dalstråk.

Skogen och parkerna är ett omtyckt strövområde och utflyktsmål för lokalbefolkningen och jag tar en promenad där så fort tillfälle ges. Tråkigt är det aldrig!

The botanical garden, Akademgorodok, Novosibirsk

To the south of Akademgorodok, The Central Siberian Botanical garden stretches over an area larger than 10 square kilometers. A smaller part consists of landscaping around the main building and other buildings for research, as well as cultivations. A major part consists of forest that is allowed to develop freely, but which also contains experimental plantations of miscellaneous, exotic, given the region and the site, tree species such as Spruce (Picea abies), Siberian pine (Pinus sibirica), Siberian larch (Larix sibirica) and oak (Quercus sp.). The first three occur naturally in the region, but not precisely in this area, and the oaks do not grow wild anywhere in Siberia.

The area is in this vegetation/climate zone is called ”Pod-taiga”, to the south of the ”Southern tajga”, and to the north of the ”Forest steppe”. Thus, it is the southernmost continuously forested region. Major tree species are birch, pine and some aspen. Which of these species dominates seems to depend on the soil texture. On coarser soils, sandy soils, pine trees dominate, at other places it is almost pure birch forest.

Siberia is in many places unaffected by glacial ice caps and the soil is often very deep. The area where the Botanical garden is located is not especially hilly, but the small streams that exist have given rise to numerous and deep ravines and valleys.

The forest and parks is a popular recreational area and tourist destination for the locals and I take a walk there as soon as the opportunity arises. It is never boring!

Фото:

Siberian woodpeckers and bullfinches

I am located in Akademgorodok some kilometers south of Novosibirsk. Akademgorodok was founded 60 years ago, with universities, institutes, housing and everything else needed for research from the cradle to the grave. Infrastructure is maintained and developed, but the city lost its special status when the Soviet union dissolved.

I study Russian and get practical use of theoretical knowledge in daily life. A small problem, however, is that many russians I meet here are equally interested in practicing their English as I my Russian.

Today it is snowing. I keeps me indoors apart from a walk to the mall. To walk in this part of town means to go through or around a larger or smaller park with the overgrown forest. Overgrown, but busy: everywhere there are the beaten paths, the whole winter through. The richness of woodpeckers, feels exotic for a Swede: a short walk to the supermarket, there are good chances to see more of siberia's 6 types of woodpecker (black woodpecker, grey woodpecker, three-toed, white-backed as well as the greater and lesser spotted woodpecker). The most common species are the greater spotted woodpecker. Many other winter birds, for example, bullfinch, are also well-known for a Swede. But the other day I discovered something more exotic, namely the two grey bullfinches (cinerea; uncertain if it is a morph, race, or species). I have seen them before, but not in the past among the buildings.

----------------------------------------
Originaltexten: ber om pardon f?r ?, ?, och ? !

Jag befinner mig i Akademgorodok n?gra mil s?der om Novosibirsk. Akademgorodok grundades som en forskarby f?r 60 ?r sedan, med universitet, institut, bost?der och allt annat som beh?vs f?r ett forskarliv fr?n vaggan till graven. Infrastrukturen finns kvar och utvecklas, men staden f?rlorade sin speciella status n?r Sovjetunionen uppl?stes.

Jag studerar ryska och f?r praktisk nytta av teoretiska kunskaper i det dagliga livet. Ett litet problem ?r dock att m?nga ryssar jag m?ter h?r ?r lika intresserade av att praktisera sin engelska som jag min ryska.

Idag yr sn?n utanf?r f?nstret. Jag h?ller mig inomhus bortsett fr?n en promenad till k?pcentret. Att promenera i den h?r delen av staden betyder att ta sig igenom eller runt ett st?rre eller mindre skogsparti med vildvuxen skog. Vildvuxen, men trafikerad: ?verallt finns upptrampade stigar, hela vintern igenom. Rikedomen p? hackspettar k?nns exotisk f?r en svensk: p? en kort promenad till aff?ren finns goda chanser att se flera av sibiriens 6 hackspettarter (spillkr?ka, gr?spett, tret?ig, vitryggig samt st?rre och mindre hackspett). Den vanligaste arten ?r st?rre hackspett. M?nga andra vinterf?glar, exempelvis domherren, ?r ocks? v?lk?nda f?r en svensk. Men h?romdagen uppt?ckte jag n?got mer exotiskt, n?mligen tv? gr? domherrar (cinerea; os?kert om det ?r en morf, ras, eller art). Jag har sett dem f?rut, men inte tidigare bland bebyggelsen.

Фото:
© 2003-2017 Союз охраны птиц России
Создание сайта - Infoday Media